หน้าหลัก ข้อมูลโครงการ ลักษณะโครงการ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ

การมีส่วนร่วมของประชาชน


งานประชาสัมพันธ์โครงการ

การประชาสัมพันธ์ของโครงการ ประกอบด้วย แผนเตรียมความพร้อมชุมชน แผนการนำเสนอข้อมูลผ่าน Web site ของโครงการ และแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และสร้างทัศนคติที่ดี และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์ต้องมีความต่อเนื่องและเป็นระบบตลอดระยะเวลาการศึกษาของโครงการ โดยมีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ ประกอบด้วย