หน้าหลัก ข้อมูลโครงการ ลักษณะโครงการ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ


ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่ศึกษาของโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 2 (เดิม) หรือทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 12 อยู่ในแนวเหนือ-ใต้ บริเวณกิโลเมตรที่ 449+960 กับทางหลวงหมายเลข 216 (ทางเลี่ยงเมืองด้านใต้) อยู่ในแนวตะวันออก-ตะวันตก บริเวณกิโลเมตรที่ 0+000 ครอบคลุมพื้นที่ 1 จังหวัด 1 อำเภอ 2 ตำบล แสดงดังตารางที่ 4-1 และรูปที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการ

รูปที่ 4-1 ตำแหน่งและที่ตั้งโครงการ และตำแหน่งแหล่งโบราณสถานบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ในระยะ 1 กิโลเมตร