หน้าหลัก ข้อมูลโครงการ ลักษณะโครงการ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ

การเตรียมความพร้อมของชุมชน


ที่ปรึกษาได้ดำเนินการเข้าพบผู้นำชุมชนบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 เพื่อแจ้งข้อมูลรายละเอียดโครงการเบื้องต้น และแผนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการรับทราบข้อมูลข่าวสาร แสวงหาผู้นำชุมชนที่ไม่เป็นทางการ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ชี้นำ เตรียมความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ และกลุ่มเป้าหมายในการประชุม และรับทราบความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อการพัฒนาโครงการเบื้องต้น โดยดำเนินการเข้าพบ หน่วยงานจำนวนทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน ได้แก่ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลตำบลบ้านจั่น เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง เทศบาลตำบลหมากแข้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ดังนี้หน่วยงานที่เข้าพบแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

กิจกรรมการเข้าพบแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ดำเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 -12.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายอเนก สุวรรณภูเต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 รับทราบแผนการดำเนินการโครงการและแผนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดมีผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ชี้แจงรายละเอียดและแนวทางโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รวมทั้งขอรับข้อแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของโครงการ พร้อมหารือแนวทาง การทำงานร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ แสดงดังภาพที่ 1-1
ภาพที่ 1-1 การเข้าพบผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1หน่วยงานที่เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมการเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมพีโอซี.ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลาง จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมรับทราบโครงการ และแผนการดำเนินการโครงการและแผนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีนายอเนก สุวรรณภูเต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 และผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) รวมทั้งขอรับข้อแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของโครงการ พร้อมกับหารือแนวทางการทำงานร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วม 17 คน แสดงดังภาพที่ 1-2
ภาพที่ 1-2 กิจกรรมเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564หน่วยงานที่เข้าพบผู้นำชุมชนบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการเข้าพบผู้นำชุมชนบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อแจ้งข้อมูลรายละเอียดโครงการเบื้องต้น และแผนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการรับทราบข้อมูลข่าวสาร แสวงหาผู้นำชุมชนที่ไม่เป็นทางการ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ชี้นำแนวทาง เตรียมความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ และกลุ่มเป้าหมายในการประชุม และรับทราบความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อการพัฒนาโครงการเบื้องต้น โดยดำเนินการเข้าพบหน่วยงานจำนวนทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน ภาพที่ 1-3 ได้แก่

(1) เทศบาลนครอุดรธานี

(2) เทศบาลตำบลบ้านจั่น

(3) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

(4) เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง


เข้าพบนายศราวุธ แสงเสน
ผู้อำนวยการส่วนโยธาเทศบาลนครอุดรธานี


เข้าพบนายเกษมศักดิ์ ศรีเกษ
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านจั่น


เข้าพบนายกรวัฒน์ สมชัยยา
นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น


เข้าพบนายตะวัน ธิชา
หัวหน้าฝ่ายการโยธาเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง


ภาพที่ 1-3 กิจกรรมการเข้าพบผู้นำชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดประชุมปฐมนิเทศ