โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ

จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น)
โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น)ความเป็นมาของโครงการ

กรมทางหลวงได้จัดทำแผนพัฒนาทางหลวง โดยกำหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับมาตามลำดับงานที่ดำเนินการ จะครอบคลุมถึงโครงการใหม่ ซึ่งเป็นงบลงทุนก่อสร้างและบูรณะทางหลวงทั่วประเทศ อาทิ งานก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงให้เป็น 4 ช่องจราจรหรือมากกว่า งานบูรณะและปรับปรุงทางลาดยางเดิม งานก่อสร้างเป็นทางลาดยางมาตรฐาน งานก่อสร้างทางแนวใหม่ งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับและสะพานลอย ตลอดจนงานอำนวยความปลอดภัย เป็นภารกิจหลักที่กรมทางหลวงมุ่งที่จะพัฒนาให้สมบูรณ์ ในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานดังกล่าว กรมทางหลวงจะต้องจัดเตรียมโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน โดยเฉพาะงานสำรวจและออกแบบ ซึ่งในปีงบประมาณนี้มีโครงการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การเตรียมโครงการเป็นไปตามแผนงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการของที่ปรึกษาไทย ตามนโยบายรัฐบาล กรมทางหลวงจึงแบ่งงานส่วนหนึ่ง เพื่อว่าจ้างบริษัทวิศวกร ที่ปรึกษาช่วยในการสำรวจและออกแบบ ซึ่งจะช่วยให้งานสำรวจและออกแบบเป็นไปตามแผนทันกับงานโครงการก่อสร้างและงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะดำเนินการได้เมื่อมีแบบรายละเอียดแล้ว

ที่ตั้งโครงการฯ เป็นทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) ซึ่งเป็นจุดทางแยกที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นแนวเส้นทางการขนส่งสินค้า ปัจจุบันทางแยกดังกล่าวเป็นทางแยกสัญญาณไฟจราจร ดังนั้น การปรับปรุงบริเวณทางแยกต่างระดับจะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าว โดยการออกแบบปรับปรุงทางแยกต้องมีการสำรวจและวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมอย่างละเอียด ซึ่งจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และนำข้อคิดเห็นมาประกอบในการพิจารณาออกแบบโครงการได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) ศึกษาและและออกแบบทางแยกต่างระดับที่เหมาะสม บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น) เพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2) ศึกษาปริมาณจราจรและวิเคราะห์ปริมาณจราจรบริเวณทางหลวงและทางแยก รวมถึงโครงข่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งปีปัจจุบันและอนาคต

3) ศึกษาสภาพปัจจุบันของพื้นที่ เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกำหนดมาตรการฯ ให้มีความเหมาะสม และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4) เพื่อดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งนำข้อคิดเห็นมาประกอบในการพิจารณาออกแบบโครงการอย่างเหมาะสม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) เพื่อบรรเทาปริมาณจราจรของถนนทางหลวง และแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น)

2) เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบ้านจั่น)

3) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

4) เพื่อรองรับความต้องการในการขนส่งสินค้า ให้สามารถขนส่งสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

5) เพื่อกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-6668 ต่อ 24025
โทรสาร : 0-2354-6668 ต่อ 24025
อีเมล : [email protected]

แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
เลขที่ 2 หมู่ 2 บ้านหนองหิน ถนนอุดรธานี-หนองบัวลำภู
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-2354-6668-75 ต่อ 42217
โทรสาร : 0-4211-3379
อีเมล : [email protected]
บริษัท สแปน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 378 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ติดต่อ : คุณฐิฏิกรณ์ อภิบุญสุวรรณ
โทรศัพท์ : 0-2718-7304-06
โทรสาร : 0-2718-7303
อีเมล : [email protected]

บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 16,18 ซอยนวมินทร์ 98 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230
ติดต่อ : คุณสุภัตรา ปรีชา
โทรศัพท์ : 0-2948-6014-8
โทรสาร : 0-2948-6013
อีเมล : [email protected]

COPYRIGHT © PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.